Preduzetnici.com

mesto gde se pričaju velike priče

Šta je preduzetnik i kako to postati?


Šta je preduzetnik?

Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti. Može se reći da fizičko lice – preduzetnik ostvara radnju gde se pod radnjom podrazumeva prodavnica, radionica, kancelarija, biro, servis, agencija, pansion, apoteka, studio, ordinacija i sl. U praksi se često koriste sledeće skraćenice:

 • STR – samostalna trgovinska radnja; 
 • SZR – samostalna zanatska radnja; 
 • SUR – samostalna ugostiteljska radnja.

Osnivanje (registracija) radnje (preduzeće)

Registar svih oblika obavljanja samostalnih delatnosti/radnje, ordinacije, savetovališta i sl. / vodi Agencija za privredne registre (APR).

APR u svoj registar preduzetnika vrše i upis prevođenja u registar, upis osnivanja i upis promene podataka koji se vode u registru.

Sva postojeća dokumentacija registara opština i gradova smatraće se evidencijama koje će i dalje ostati u opštini i opština će o podacima iz te evidencije izdavati potvrde „ o istorijskim podacima“ radnji, za šta će biti nadležna po Zakonu o opštem upravnom postupku.

Prijava za osnivanje radnje koja se podnosi APR-u sadrži:

 • Jedinstvenu registracionu prijavu za osnivanje preduzetnika
 • fotokopiju lične karte
 • dokaz o uplati takse
 • prethodna saglasnost /licenca/ za obavljanje pojedinih delatnosti, za koje posebni zakoni predviđaju prethodnu saglasnost kao uslov za registraciju (u ovo ne spadaju uslovi za obavljenje delatnosti, već samo uslovi za registraciju)

Saglasnost inspekcijskih organa (samo u određenim slučajevima)

Ukoliko se radi o delatnostima poput proizvodnje i prometa opasnih i štetnih materija, nafte i naftnih derivata, otrova, lekova, boja i lakova i drugih hemijskih sredstava kao i obavljanje zdravstvene delatnosti i industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa – provera ispunjenosti propisanih uslova vršiće se u redovnom postupku inspekcijskog nadzora, tokom obavljanja delatnosti.

Rešenje nadležnih inspekcijskih organa o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova je neophodno.

PEČAT

 • Pečat mora da sadrži naziv radnje, sedište i ime vlasnika
 • Naziv na pečatu mora biti identičan nazivu radnje u rešenju.

Okvirna cena izrade pečata je u rasponu od 1200-1500 RSD.

PORESKA UPRAVA

Poreska Uprava vodi registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem Poreskog identifikacionog broja (PIB). To je jedinstveni i jedini broj fizičkog, odnosno pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se prilikom promene sedišta odnosno prebivališta.

Od 06. maja 2009. počela je primena jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata stupanjem na snagu Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna APR.

Podnošenjem jedinstvene registracione prijave za osnivanje privrednog subjekta i upis u Registar poreskih obveznika na jednom šalteru – u APR-u, podnosilac dobija rešenje o registraciji osnivanja privrednog subjekta zajedno sa poreskim identifikacionim brojem (PIB), u roku koji je propisan Zakonom o registraciji privrednih subjekata i koji ne traje duže od 5 dana od podnošenja prijave.

POSLOVNA BANKA – OTVARANJE RAČUNA

Privatni preduzetnik otvara tekući račun (ranije žiro – račun) kod poslovne banke. U skladu sa odredbama Zakona o platnom promenu i pratećim odlukama računi privatnih preduzetnika se vode kod poslovnih banaka, sa mogućnošću otvaranja računa u jednoj ili više poslovnih banaka.

Dokumenta za otvaranje računa propisana Odlukom o uslovima, načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod Banke su sledeća:

 • zahtev za otvaranje računa – dobija se u banci
 • rešenje o upisu u registar od strane nadležnog organa
 • izvod iz poreske evidencije nadležnog poreskog organa koji sadrži njegov poreski identifikacioni broj – PIB
 • karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima sa računa potpisan od ovlašćenog lica i overen pečatom, koji će se overavati instrumenti plaćanja /na propisanom obrascu – dobija se u banci
 • overu potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (na propisanom obrascu OP)

NAPOMENA

Što se tiče banke potrebno je proveriti koje banke daju određene pogodnosti za preduzetnike. Naime, Vama kao preduzetnicima je najbitnija pogodnost da banka Vašu kupuvnu moć ili finansijsku sposobnost gleda na osnovu vašeg poslovanja (koje će vremenom da raste), a ne na osnovu poreske osnovice koju plaćate (koja je možemo reći fiksna). Ovo je vrlo čest slučaj.

Primer:

Recimo da ste preduzetnik i da Vam je osnovna delatnost Trgovina putem pošte i interneta i imate sajt za prodaju maski za telefone. Sa jedne strane imate odredjenu poresku osnovicu na osnovu delatnosti koja iznosi recimo 20.000 RSD (ovo je samo fiktivan iznos, više u izračunavanju doprinosa, poreza i ostalih obaveza prema državi u nekom narednom tekstu), a sa druge strane recimo da imate dugoročni ugovor sa nekoliko kafića ili nekih drugih objekata koji od Vas svaki mesec otkupe nekoliko maski i taj iznos nikad nije manji od 100.000 RSD mesečno i recimo da ste u zadnjih 6 meseci konstantno imali ukupan mesečni promet od 200.000 RSD koji ćete lako dokazati fakturama i izvodima. U jednom momentu će doći do toga da Vam je potrebna pozajmica kako bi proširili posao, dobavili kontejner maski iz Kine po povoljnij ceni, ili nešto treće. Ako u svojoj banci aplicirate za kredit, namenski, keš ili stambeni, Vama kao preduzetniku je u cilju da Vašu kreditnu sposobnost banka proceni na osnovu Vašeg prometa iz prethodnih meseci (3-6 meseci u slučaju manjih pozajmica, ili 1-2 završna računa u slučaju većih pozajmica), a ne na osnovu poreza koji plaćate.

Troškovi

Iz ličnih iskustava, ovo su neki okvirni troškovi koji Vas kao preduzetnika na početku očekuju:

 • Takse u APR-u (dve uplatnice) – oko 2000 RSD jednokratno
 • Izrada pečata – oko 1500 RSD jednokratno
 • Mesečne obaveze državi gde spadaju porezi, zdravstveno, penziono itd zavise najviše od šifre delatnosti, ali i od opštine gde je agencija otvorena i još od niza faktora. Variraju od 8.000 RSD do 33.000 RSD (najveći iznosi doprinosa trenutno su za Agencije za programiranje) mesečno
 • Paušalci ne moraju da imaju knjigovodju jer ne moraju da vode knjige, ali naša preporuka je da se dogovorite sa nekim knjigovodjom oko cene njenih usluga za Vas kao paušalce gde ona neće imati puno knjigovodstvenog posla, a vi ćete imati koga da pitate u slučaju nedoumica npr oko izdavanja faktura, novina u zakonu vezanih za Vas itd. Okvirna cena ovakvog tipa usluga od strane knjigovođe je oko 2.000 do 3.000 RSD mesečno

Opcioni troškovi – odnosno troškovi koji ne spadaju u obaveze prema državi, ali svakako treba razmisliti o njima i uzeti ih u obzir:

 • Izdrada Web prezentacije vašeg preduzeća
 • Facebook i Instagram stranica (možete sami otvoriti stranice i ulagati novac u reklamiranje ili možete kupiti već “razradjene” stranice)
 • Poslovni prostor / kacelarija

Admin, 20.1.2019.

2 komentara na “Šta je preduzetnik i kako to postati?zzzzzzz

 1. Interesuje me jel mogu sa srednjom strucnom spremom 3 stepen postati preduzetnik,tacnije radi se o otvaranju menjacnice.Hvala.

  1. Poštovani Zvonko, da bi postali preduzetnik nije potrebno formalno obrazovanje, ali da bi postali uspešan preduzetnik budite sigurni da ćete morati učiti i znati više nego neko ko ima završen fakultet i besprekorno formalno obrazovanje.

Ostavite komentar:

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial